Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Opiskelijalle » Opiskelun pelisääntöjä

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijana sinulla on oikeus

 • turvalliseen opiskeluympäristöön
 • saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta
 • maksuttomaan opetukseen
 • yhteen maksuttomaan ateriaan koulupäivinä
 • tulla kuulluksi ennen opintoihin tai asemaansa olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä
 • osallistua koulutuksen kehittämiseen

Opiskelijana sinun velvollisuutesi on

 • osallistua opetukseen
 • käyttäytyä asiallisesti
 • suorittaa opintoihin liittyvät tehtävät
 • ilmoittaa sairaus- ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti vastuuopettajalle
 • pitää salassa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana tietoon tulleet asiat

Opetukseen osallistuminen

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 531/2017

94§ ja 95§ Opiskelijan velvollisuudet

 • Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
 • Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
 • Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa.

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä ja että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus. Tällä säännöksellä luodaan yhtenäisiä käytänteitä työelämän kanssa.

Velvoitteen huumausainetestiin opiskelijalle antaa koulutusjohtaja. Opiskelija saa ohjeet aikatauluineen todistuksen hankkimista varten. Koulutuksen järjestäjä vastaa todistuksen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista.

Mikäli opiskelija ei toimita todistusta annetussa ajassa, hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan opintojen aikana peruuttaa ja myös palauttaa terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien syiden vuoksi. Tavoitteena on parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä liikenteen turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä.

Pokessa tämä säännös koskee kasvatus- ja ohjausalan, logistiikan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoita.

Näiden tutkintojen opiskelijoille määräyksistä kerrotaan tarkemmin. Tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista kerrotaan Poken www-sivuilla.

Opintojen keskeyttäminen

Sinulla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutesi siksi ajaksi, kun olet suorittamassa asevelvollisuutta, vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta. Opiskeluoikeus voidaan keskeyttää ajaksi, jonka saat sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Väliaikainen keskeytys voidaan tehdä myös muusta perustellusta syystä.

Keskustele etukäteen tilanteestasi vastuuopettajan, opinto-ohjaajan  tai kuraattorin kanssa ennen lopullista päätöstäsi.

Sinun tulee ilmoittaa opiskelusi keskeyttämisestä kirjallisesti lomakkeella. Täytä lomake ja esitä se vastuuopettajallesi ja sen jälkeen koulutusjohtajalle, joka tekee päätöksen keskeyttämisestä. Täytä myös lomake, jolla kerätään seurantaa varten tiedot keskeyttämisen syistä. Lomake on (linkki).

Ennen opintojesi keskeyttämistä luovuta takaisin kaikki oppilaitoksesta saamasi työvälineet ja avaimet sekä maksa laskusi.

Opintotoimisto antaa sinulle otteen opintosuoritusrekisteristä, johon on merkitty suorittamasi opinnot arvosanoineen.

Oppilaitoksesta eroaminen

Sinun tulee ilmoittaa eroamisestasi kirjallisesti lomakkeella. Täytä lomake ja esitä se vastuuopettajallesi ja sen jälkeen koulutusjohtajalle, joka myöntää eron. Täytä myös lomake, jolla kerätään seurantaa varten tiedot eroamisen syistä. Lomake on Peda.netissä.

Ennen eroamistasi luovuta takaisin kaikki oppilaitoksesta saamasi työvälineet ja avaimet sekä maksa laskusi.

Opintotoimisto antaa sinulle todistuksen suoritetuista tutkinnon osista ja otteen opintosuoritusrekisteristä, josta ilmenevät tutkinnon osaa pienemmät suoritukset.

Etsivä nuorisotyö - tukea muutostilanteeseen

Nuorisolaki edellyttää yhteistyön tekemistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppilaitos ilmoittaa tarvittaessa eronneen tai keskeyttämisuhan alla olevan opiskelijan tiedot nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle.

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.