Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Opiskelijalle » Opinnot

Ammatillinen perustutkinto 1.8.2018

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Ammatilliset tutkinnon osat ovat (145 osp)

 • pakolliset tutkinnon osat
 • mahdolliset osaamisalat
 • valinnaiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat ovat (35 osp)

viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä
 • viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
 • viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, A-kieli
 • toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • taide ja luova ilmaisu

matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 • matematiikka ja matematiikan soveltaminen
 • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • työelämässä toimiminen
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
 • kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisissä tutkinnon osissa on 26 pakollista osaamispistettä ja 9 valinnaista osaamispistettä.

HOKS

Kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Se tehdään opintojen alkaessa ja päivitetään opintojen aikana. Suunnitelmassa selvitetään ja tunnustetaan aiemmin hankkimasi osaaminen. Suunnitelmaan kirjataan mitä osaamista hankit ja millaisissa oppimisympäristöissä se tapahtuu. Hankittuasi ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavan osaamisen osoitat sen näytössä, useimmiten työpaikalla. HOKSiin kirjataan myös mahdollinen erityinen tuki ja muut opintojasi edistävät tukitoimet.

Voit valita monipuolisesta koulutustarjonnasta ja rakentaa omaa opintopolkuasi henkilökohtaisen kiinnostuksen ja tarpeidesi mukaan. Voit myös laajentaa osaamistasi valitsemalla opintoja muista tutkinnoista.

Ammatillisten opintojen ohella voit suorittaa myös lukio-opintoja, tarvittaessa ylioppilastutkintoon asti. Kahden tutkinnon opinnoissa opiskelet ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Useimmiten lukiossa opiskellaan niitä neljää ainetta, jotka kirjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa. Tehdyt lukio-opinnot tunnustetaan osaksi ammatillista tutkintoa. Voit opiskella jatko-opintovalmiuksia vahvistavia yksittäisiä lukion oppiaineita tai kursseja.

Mikäli haaveammattisi on yrittäjä, voit perustaa NY-yrityksen ja kehittää yrittäjävalmiuksia opiskeluaikana.

Taitajakisoissa eli ammattitaidon SM-kilpailuissa on mukana opiskelijoitamme vuosittain. Taitaja-karsintoihin ja itse kilpailuun valmistautuminen syventää ammatillista osaamista.

Lisätietoja antaa vastuuopettajasi tai opinto-ohjaaja.

Henkilökohtaistaminen (Lähde opetus- ja kulttuuriministeriö)

Henkilökohtaistaminen

Oppimisympäristöt

Voit opiskella monenlaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaitoksessa on hyvät opetustilat, työsalit, työmaat, työelämää vastaavat palvelutoiminnot esim. autohalli, parturi-kampaamo, opetusravintola ja kahvila. Simulaattorit, robotit ja monet digitaaliset sovellukset ovat opiskelun arkea. Verkko-oppimisalustana meillä on Peda.net.

Työelämässä tapahtuva osaamisen hankkiminen

Osan osaamisestasi hankit työpaikalla käytännön työtehtävissä. Se voi tapahtua koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai niiden joustavalla yhdistämisellä.

Koulutussopimus tehdään oppilaitoksen ja työpaikan kesken, se on määräaikainen eikä opiskelijalle makseta palkkaa eli ei ole työsuhde. Koulutussopimuksessa sovitaan keskeisistä työtehtävistä sekä nimetään opettaja ja vastuullinen työpaikkaohjaaja ja mahdolliset muut opiskelijan ohjaukseen osallistuvat henkilöt. Koulutussopimukset tehdään tutkinnon osittain.

Mikäli sinulle tarjoutuu opintojen aikana mahdollisuus palkkatyöhön esimerkiksi kesällä, sinulle voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuksen aikana suoritat sinun, työnantajan ja Poken kesken sovitun koulutustavoitteen (esim. tutkinnon osa), joka vie opintojasi eteenpäin. Oppisopimuksesta tehdään ennen työsuhteen alkamista kirjallinen sopimus ja suunnitelma.

Arviointi

Osaamisen osoittaminen eli näyttö

Osoitat osaamisesi näytöissä. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla osaamista tutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. Näyttöjä tehdään työelämässä aidoissa työtilanteissa. Näytön arvioi kaksi arvioijaa: opettaja ja työelämän edustaja. 1.8.2018 alkaen arviointiasteikko on 1-5. Aiemmin opintonsa aloittaneiden arviointiasteikko on 1-3.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaiseminen

Jos olet tyytymätön arviointiin, voit tehdä kirjallisen arvioinnin tarkistuspyynnön osaamisen arvioijille. Sen perusteella osaamisen arvioijat tarkistavat arviointia tai hylkäävät pyynnön.

Jos olet tyytymätön arvioinnin tarkistuksen perusteella saamaasi osaamisen arviointipäätökseen, voit tehdä kirjallisen arvioinnin oikaisupyynnön työelämätoimikunnalle. Arvioinnin oikaisun ratkaisu voi olla, että osaamisen arviointi velvoitetaan tekemään uudelleen tai pyyntö hylätään.

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusimisessa hylätyn arvioinnin saanut opiskelija voi osoittaa osaamisensa uudelleen.

Arvosanan korottamisessa opiskelija uusii osaamisen arvioinnin perustana olleen näytön tai muun osaamisen osoittamisen tai antaa lisänäytön tai tekee lisäsuorituksen saadakseen korkeamman arvosanan.

Kysy lisää vastuuopettajalta.

Osaamisen kehittyminen

Saat palautetta osaamisesi kehittymisestä opettajilta ja työpaikkaohjaajilta. Suoritusten kertymistä voit seurata Wilma-järjestelmässä.

Opit myös itse arvioimaan osaamistasi ja kehittymistarpeitasi.

Osaamisen todentaminen eli todistukset

Saat tutkintotodistuksen, kun kaikki HOKSisi mukaiset suoritukset ovat hyväksytysti tehty. Mikäli tavoitteesi on tutkinnon osa tai tutkinnon osia, saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista.