Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Opiskelijalle » Kahden tutkinnon opinnot

Kahden tutkinnon opinnoissa suoritat ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

Sinun on mahdollista ottaa opinto-ohjelmaasi yksittäisiä lukion oppiaineita tai kursseja esim. jatko-opintovalmiuksien parantamiseksi.

Kolmoistutkinto tarkoittaa, että suoritat kolme tutkintoa ja saat ammatillisen tutkintotodistuksen, lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Hakeutuminen

Kiinnostustasi kahden tutkinnon opintoihin kysytään yhteishaun hakulomakkeella. Kesällä valintakirjeen yhteydessä saat ilmoittautumislomakkeen kahden tutkinnon opintoihin.

Aloitus elokuussa

Opintojen alkaessa elokuussa osallistut infoon, jossa saat lisää tietoa opinnoista. Samalla sovit ohjaustapaamisen lukion opinto-ohjaajan kanssa. Päätät mitä aineita opiskelet lukiossa ja kirjoitat ylioppilaskirjoituksissa. Lukion jaksoittaiset lukujärjestykset sovitat ammatillisiin opintoihin vastuuopettajan ja opinto-ohjaajan avulla ja ohjauksessa.

Opiskelijana kahdessa talossa

Kahden tutkinnon opiskelijana olet päätoiminen opiskelija ammatillisessa oppilaitoksessa ja yksityisopiskelija lukiossa. Molempien talojen käytänteet sinun kannattaa ottaa hyvin haltuun, jotta löydät helposti tarvitsemasi tiedon, opit tuntemaan muut opiskelijat ja henkilökunnan.

Mitä lukiossa opiskellaan?

Ylioppilaaksi päästäksesi opiskelet ja kirjoitat ylioppilaskirjoituksissa vähintään neljä ainetta:

- äidinkieli ja kirjallisuus on kaikille pakollinen

- yhden kirjoitettavan aineen tulee olla ns. pitkä eli käytännössä valitset joko englannin tai pitkän matematiikan

- muut aineet valitset tavoitteidesi ja kiinnostuksesi mukaan

- yleisin neljän opiskeltavan aineen paketti on: äidinkieli, matematiikka, englanti sekä ruotsi/reaaliaine

Lukio-opinnot tunnustetaan ammatilliseen tutkintoon

- Lukiossa suorittamasi opinnot sisällytät ammatillisiin opintoihin. Se tarkoittaa, että esim. lukiossa opiskelemasi äidinkielen kurssit tunnustetaan äidinkielen pakollisiin ja valinnaisiin osaamistavoitteisiin.

- Lukiokurssien tunnustaminen ammatillisiin opintoihin tapahtuu määräysten ja arvosanojen muuntotaulukon mukaisesti.

Lukiokurssien tunnustaminen ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin

1.8.2018 alkaen (lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 ja ammatillisen perustutkinnon perusteet 1.8.2018)

Opetushallituksen määräys OPH-501-2018 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa koulutuksessa

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset 26 osp

oppiaine


yhteinen tutkinnon osa

pakolliset osaamispisteet

 

 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

neljä kurssia pakollisista kursseista 1-6

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen,

suomi

4

Toinen kotimainen kieli, ruotsi

yksi kurssi B1-oppimäärän pakollisista kursseista 1-5

Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

1

Vieras kieli, englanti

kolme kurssia A-oppimäärän pakollisista kursseista 1-6

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti

 

3

 

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

 

2

 

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia

Taide ja luova ilmaisu

 

2

 

 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 

Matematiikka

matematiikan yhteinen opintokokonaisuus MAY1 sekä

kaksi kurssia pitkän matematiikan pakollisista kursseista MAA2-MAA10

tai

MAY1 sekä kolme kurssia lyhyen matematiikan pakollisista kursseista MAB2-MAB6

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

 

 

 

 

 

4

Fysiikka

 

 

Kemia

Fysiikka 1

 

 

Kemia 1

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

 

 

2

 

 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Yhteiskuntaoppi

YH1 ja YH2

Yhteiskunnassa ja  kansalaisena toimiminen

2

 

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia

Työelämässä toimiminen

2

Opinto-ohjaus

OP2

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

1

 

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

1

Liikunta

 

Terveystieto

LI1 tai LI2

 

TE1

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

2

 

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia

Kestävän kehityksen edistäminen

1

 

Valinnaiset 9 osp

Valinnaiset osaamispisteet koostuvat opiskelijan valitsemia yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta. Opiskelija voi siis aiempaa väljemmin sisällyttää lukion kursseja yto-valinnaisiksi opinnoiksi.

Valinnaisuuden mitoituksessa 1 lukiokurssi vastaa 1,5 osaamispistettä.

Arviointiasteikko

1.8.2018 ammatilliset opinnot aloittavien arviointiasteikkona käytetään asteikkoa 1-5.

Arvosanojen muuntotaulukko

1-5

5-10

kiitettävä 5

erinomainen 10

kiitettävä 9

hyvä 4

hyvä 8

 

hyvä 3

tyydyttävä 7

 

tyydyttävä 2

kohtalainen 6

 

tyydyttävä 1

välttävä 5

 

Toteutus Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken lukioiden kanssa

Äänekoski

Äänekoskella Opinahjon ja Piilolan yksiköt ja Äänekosken lukio (https://peda.net/aanekoski/lukio) toimivat yhteistyössä kahden tutkinnon opintojen toteuttamisessa. Kahden tutkinnon opiskelijat aloittavat 2. jaksolla samassa ryhmässä opiskellen äidinkielen (ÄI1), englannin (ENA1) ja matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden (MAY1). Opiskeltava neljäs aine alkaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kesäaikana ammatilliset opinnot etenevät työpaikalla tapahtuvana koulutuksena.

Saarijärvi

Saarijärvellä POKEn Saarijärvi ja Saarijärven lukio (https://peda.net/saarijarvi/lukio) toimivat yhteistyössä kahden tutkinnon opintojen toteutuksessa. Opiskelijoiden kanssa laaditaan henkilökohtaiset yksilölliset suunnitelmat opintojen suorittamiseen.

Opiskelijat tekevät lukio-opintoja 1. ja 2. vuonna jaksoilla 2, 4, ja 6 sekä tekevät näissäkin jaksoissa joustavasti ammatillisia opintoja. 3. opiskeluvuonna lukiojaksot ovat 1 ja 4. Ylioppilaskirjoitukset tehdään 3. vuoden syksyllä ja keväällä. Ammatillisten opintojen suorittamisessa hyödynnetään esim. maatalousalan perustutkinnon kesäjaksoja, työpaikalla järjestettävää koulutusta, itsenäisiä tehtäviä ja 4. vuoden opintoja.

Viitasaari

Viitasaarella yhteistyökumppaneita ovat POKEn Viitasaaren yksikkö ja Viitasaaren lukio (https://peda.net/viitasaari/lukio)

Kahden tutkinnon opiskelijoille laaditaan yhteistyössä opiskelijan, lukion opinto-ohjaajan ja POKEn opinto-ohjaajien ja opettajien kanssa yksilölliset opinto-ohjelmat, joiden mukaisesti kahden tutkinnon opiskelija tekee opintoja rinnakkain lukuvuoden kaikissa jaksoissa.

Kesäaikana ammatilliset opinnot etenevät työpaikalla tapahtuvana koulutuksena.

Tähtäin jatkoon

Korkea-asteen opintojen valintaperusteet ovat muuttumassa.

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Pisteytysmallit on kehitetty laaja-alaisena yhteistyönä Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Samalla todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen keväästä 2020 lähtien. Täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

Todistusvalinnan rinnalla säilyvät valintakoe ja muut osaamisperustaiset valintaväylät, mitkä laajentavat hakijoiden mahdollisuuksia saada opiskelupaikka.

Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa, kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön. Poliisiammattikorkeakoululla ja Högskolan på Ålandilla on omat hakunsa.