Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Perustutkinnot » Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ammattinimike

 • lähihoitaja

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Opinahjo
 • Viitasaari

Osaamisalat

 • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • mielenterveys-ja päihdetyön osaamisala
 • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • vammaistyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät ihmisten kanssa ja heitä varten. Keskeistä lähihoitajan osaamisessa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. lähihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Lähihoitaja saa koulutuksen aikana monipuolisen tietoperustan, jota soveltaa työssään.

Lähihoitajakoulutukseen hakevan on täytettävä sosiaali- ja terveysalan opiskelijaksi ottamisen edellytykset valintavaiheessa ja opintojen aikana.

Oppimisympäristöt

Luokat, ryhmätyötilat, hoitotyön, kotihoidon ja varhaiskasvatustyön tilat

Opintojen aikana tehdään monenlaisia työelämäyhteistyöprojekteja mm. päivähoidossa, toimintakeskuksissa, ja potilasjärjestöjen ym. yhdistysten kanssa

Digitaaliset oppimisympäristöt: verkko-oppimisympäristöt( office 365 sovellukset, pedanet) ja mobiiliohjaus

Mitä ala edellyttää?

 • hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja
 • pitkäjänteisyyttä
 • vastuullisuutta
 • luotettavuutta
 • ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä soveltaa tietoa
 • päätöksentekokykyä
 • positiivista asennetta

Mitä opit yhteisissä perusopinnoissa?

 • Kasvun ja osallisuuden edistämistä,
 • ihmisen kasvua ja kehitystä,
 • ohjaamaan ja avustamaan päivittäisissä toiminnoissa
 • opit suunnittelemaan työtäsi ja opit tekemään yhteistyötä työryhmän kanssa
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämistä
 • opit toimimaan perushoidossa ja huolenpidossa käyttäen alan työmenetelmiä- ja välineitä
 • kohtaamaan erilaisia, tuen tarpeessa olevia ihmisiä
 • opit käyttämään toimintakykyisyyttä ja voimavaralähtöistä työotetta työskentelyssä
 • opit antamaan tietoa palveluista ja ohjaat asiakkaita niitä käyttämään

Osaamisalojen tutkinnonosat

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan tutkinnonosat

Kotihoidossa toimiminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kotihoidon tai lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä lähihoitajan työtehtävissä edistäen ikääntyvien osallisuutta toimimalla ympäristöissä, joissa ikääntyvät asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan tutkinnonosat

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tehtävissä.

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävissä toimintaympäristössä lähihoitajan työtehtävissä.

Mielenterveys-ja päihdetyön osaamisalan tutkinnonosat

Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla mielenterveys-ja päihdetyötä toteuttavassa ympäristössä lähihoitajan tehtävissä

Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla mielenterveys-ja päihdetyötä toteuttavassa ympäristössä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan tutkinnon osat

Kotihoidossa toimiminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kotihoidon tai lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

Sairaanhoitotyössä toimiminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla sairaanhoitoa toteuttavissa ympäristöissä lähihoitajan tehtävissä.

Vammaistyön osaamisalan tutkinnon osat

Osallisuuden edistäminen vammaistyössä

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä lähihoitajan käytännön työtehtävissä edistäen osallisuutta vammaistyössä toimimalla ympäristössä, jossa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä lähihoitajan käytännön työtehtävissä ylläpitäen ja edistäen vammaisen toimintakykyä toimimalla ympäristössä, jossa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.

Mihin töihin?

 • Terveyskeskuksiin, sairaaloihin
 • Päiväkoteihin
 • Vanhainkoteihin
 • Palvelukeskuksiin
 • Kuntoutusyksiköihin
 • Asumispalveluyksiköihin
 • Hoitokoteihin
 • Kotihoitoon

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Hakijan terveydentilan tai toimintakyvyn osalta arvioidaan mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Esteen opiskelijaksi ottamiselle voi muodostaa myös aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Rikostaustaote

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää nähtäväksi rikostaustaote, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.

Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi.

Opetussuunnitelma, Opintopolku e-perusteet

Lisätietoja

Äänekoski Opinahjo

Opinto-ohjaaja Hannele Lindstrand, puh. 040 5332 684

sähköposti etunimi.sukunimi(at)poke.fi