Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Perustutkinnot » Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Osaamisala

 • nuoriso- ja yhteisöohjaus

Ammattinimike

 • Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Opinahjo

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Oppimisympäristöt

Oppilaitoksen eri oppimisympäristöjen lisäksi opiskellaan paljon myös luonnossa ja leiriolosuhteissa. Osaamista hankitaan projekteissa ja työelämäyhteistyössä.

Mitä ala edellyttää?

 • kiinnostusta ihmisiä ja ohjausta kohtaan
 • yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja
 • kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa
 • luotettavuutta

Mitä opit?

 • Suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ohjausta
 • Ymmärtämään ihmisen kasvua ja kehitystä
 • Kohtaamaan erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä
 • Tuntemaan ja käyttämään sosiaalisen vahvistamisen periaatteita ja menetelmiä
 • Käyttämää erilaisia ohjausmenetelmiä
 • Tuntemaan erilaisia ohjaustyön toimintaympäristöjä
 • Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta
 • Osallisuuden vahvistamisen menetelmiä
 • Opiskelu on käytännönläheistä ja painottuu erilaisten menetelmien opiskeluun ja hallintaan.

Mihin töihin?

 • Nuorisotaloille
 • Järjestöihin (esim. 4H, YAD)
 • Erilaisiin ohjausalan toimintaympäristöihin: perhe- ja nuorisokoteihin, monikulttuuriseen ohjaukseen, yksityisiin yrityksiin
 • Ikääntyvien ohjaukseen
 • Kouluihin
 • Työpajoihin
 • Työvalmennuksen tehtäviin

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa

Opiskelijaksi hakevan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin/tutkintoon liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Rikostaustaote

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää nähtäväksi rikostaustaote, jos opintoihin kuuluvaan työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Lue lisää

Opintopolku ePerusteet

Lisätietoja

koulutuspäällikkö Päivi Kaasinen, puh. 050 420 4369

paivi.kaasinen(at)poke.fi

opinto-ohjaaja Vesa Villanen, puh. 0400 125 562

vesa.villanen(at)poke.fi

.