Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Ajankohtaista » Tarvaalan biotalouskampuksen lämmitysjärjestelmän hankinta
01.12.2017

Tarvaalan biotalouskampuksen lämmitysjärjestelmän hankinta

 

Vastauksia Hilmassa olevaa tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin

Lämpökeskustontti

Millainen on tontin maaperä rakennettavuuden kannalta? Onko saatavissa maaperätutkimusta? Pohjaveden korkeus?

Tontin maaperä on selvitetty rakennettavuusselvityksessä:

Alue sijaitsee Tuumalantien länsipuolella. Maanpinta tutkimusalueella vaihtelee noin välillä +121,5 … +124. Tutkimusalue on mäellä, joka kasvaa metsää. Toteutuneet kairaussyvyydet ovat lyhyitä, syvyydeltään 1,0 … 2,6 m. Maaperä on pintakerroksen alapuolella tiivistä moreenia. Näytteenoton perusteella moreeni on rakeisuudeltaan silttimoreenia/ hiekkaista silttimoreenia. Näyte on otettu melko läheltä maanpintaa. Syvemmällä moreeni saattaa olla karkeampaa.

Tehdyt kairaukset ovat päättyneet kiviin tai kallioon. Alueelle asennetusta pohjavesiputkesta vesipinta on mitattu ylimmillään tasolla +122,0 n. 1,4 m syvyydellä maanpinnasta. Alueen rakennettavuusselvitys liitteenä 1.

Onko suunnitelmaa tontin koosta ja muodosta tai mahdollisia rajoituksia rakennusten sijoittelulle?

Alustava suunnitelma on tarjousasiakirjoissa – siilorakennelma idän puolella ja lämpölaitosrakennus piirroksen mukaisesti muiden oppilaitosrakennusten puolella.

Onko käytettävissä asemapiirrosta, josta käy ilmi piha-alue ja liikennöintiin varattu alue ja liikennöintisuunta?

Liikennöintisuunta hakesiiloon on etelänpuolelta, jossa on iso kenttä. Tarkennepiirros liitteenä 2.

Mikä on tontin vuokra/vuokra-aika/hinta?

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä luovuttaa tontin vastikkeetta sopimuskaudeksi lämmöntuotannon käyttöön toteutusvaihtoehdossa 2.

Lämmön luovutuskohta

Missä lämpö mitataan (mittauspisteet)? Liitteeseen 2 on merkitty liittymäpiste BTI:lle. Onko se myös mittauspiste? Kuka vastaa silloin KL-linjan ylläpidosta ja verkostohäviöistä?

Tarjoaja voi esittää oman esityksensä mittausjärjestelyistä. Tarjouspyyntöä tehdessä on ajateltu, että päämittauspiste tulisi olla lämpölaitoksella. BTI:n mittauspiste tulisi olla tarjousasiakirjoissa esitetyllä paikalla. Näiden mittauspisteiden kautta mitataan POKEn ja BTI:n kulutus – vähentäen kokonaiskulutuksesta BTI:in kulutus. Verkon kunnossapito ja verkostohäviö jää POKEn vastuulle.

Edelliseen liittyen, kuka rakentaa liitteessä 2 esitetyt kaksi (punaisella merkittyä) KL-linjan pätkää? Jos tarjoaja rakentaa ne, niin teknisen ratkaisun esittämistä varten liittymästä tarvitaan tiedot olemassa olevan verkon laadusta, painetasosta ja onko kyseessä umpeen vaahdotettu metallinen putkielementti, johon liitytään vai lämmönjakokeskus konehallissa vai joku muu vaihtoehto.

Tarjousasiakirjassa osoitetut KL-linjatyöt hoitavat lämpölaitokselle POKE ja KL-verkon liittymän BTI oman liittymänsä osalla.

Onko öljykattiloilla (810 kW ja 240 kW) energiamittaukset?

Selvitetään - tällä hetkellä ei ole saatavissa

Lämpökeskuksen tekninen ratkaisu

Koskevatko kaikki toteutusvaihtoehdon 1 osa-alueilla A ja B kuvatut tekniset vaatimukset myös toteutusvaihtoehtoa 2, osa-aluetta C? Esim. käyttölämpö-tilavaatimus on erilainen osa-alueella A (135 Co) kuin osa-alueella C (120 Co).

Eivät koske pääasiallisesti – kyseisen yksityiskohdassa tulee olla 120 asteen lämpötila molemmissa tarjouksissa. Muuten toteutusvaihtoehdon 1 osa-alueilla A ja B sekä toteutusvaihtoehdossa 2 osa-alueella C on omat tekniset vaatimuksensa tarjousasiakirjojen mukaisesti.

Referenssit. Pitääkö tarjoajalla olla viimeisen kolmen vuoden ajalta tarjouksen mukaisesta laitoksesta kokemus lämmöntuotantopalvelusta?

Jos ei ole, voiko tarjoukseen tarjota? Otetaanko se mukaan kilpailuun?

Referenssivaatimus on pakollinen. Referenssin puuttuessa tarjous hylätään puutteellisena.

Kuinka paljon puuta/haketta välivarastossa voi varastoida, määrä?

Puun varastointimäärä alueella voi olla tilanteesta riippuen 1500 i-m3 saakka. Haketta voi olla varastoituna n. 20*30m2 alueella.

Saako laitoksessa polttaa puhdasta kierrätyspuuta?

Laitoksen käyttö on suunniteltu metsähakkeelle. Hyväksyttävät polttoaineet ovat Puuraaka-aineen (1.1, 1.2.1 ja 1.3) luokitus

standardin SFS-EN ISO 17225-1 mukaan:

1.1 Metsän ja istutusmetsän puubiomassa ja muu luonnonpuu (yli 50 % vuotuisesta käytöstä)

1.2 Kemiallisesti käsittelemättömät puutähteet (alle 50 % vuotuisesta käytöstä)

1.3 Käytöstä poistettu puu tai puutuote (alle 10 % kulloisestakin polttoaineseoksesta).

Tilaaja varaa oikeuden tarkistaa polttoaineen laadun. Polttoaineiden analyysipalvelua on saatavilla JAMK Biotalousinstituutin laboratoriossa.

21.11.2017

Pekka Janhonen/Koulutusjohtaja


Lähettäjä
Tiina Möttönen
01.12.2017
Viimeksi muokattu
01.12.2017