Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Aikuiset » Opiskelun rahoitus

Aikuisopiskelija voi saada pää- ja sivutoimisiin opintoihinsa tukea eri lähteistä.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto. Tuki on tarkoitettu työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijälle tai yrittäjälle. Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Opintotuki

Mikäli et voi saada aikuiskoulutustukea, on sinulla mahdollisuus hakea opintojesi ajaksi opintotukea. Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuki voidaan myöntää opiskelijalle, joka opiskelee päätoimisesti, edistyy opinnoissaan ja on taloudellisen tuen tarpeessa. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopinnoissa ja toiseen asteen opinnoissa.

Lisätietoja: www.kela.fi/opintotuki 

Työvoimakoulutuksen tuki

Työttömänä työnhakijana tai työttömyyden uhatessa voi hakeutua työhallinnon rahoittamaan työvoimakoulutukseen. Nämä koulutukset ovat opiskelijalle maksuttomia. Pääsääntöisesti työvoimakoulutukseen osallistuvalle opiskelijalle maksetaan työttömyyspäivärahan lisäksi verotonta ylläpitokorvausta.

Lisätietoja: www.kela.fi, www.te-palvelut.fi

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työttömyyden aikana voit opiskella myös omaehtoisesti. Opintojen on tällöin oltava päätoimisia ja niistä on sovittava TE-toimiston (työ- ja elinkeinotoimiston) kanssa työllistymissuunnitelmassa. Opiskelijan on täytettävä 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä. Ihan mitä tahansa opintoja ei TE-toimisto kuitenkaan hyväksy, vaan opintojen soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

TE-toimisto, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna, www.te-palvelut.fi

Oppisopimuksella opiskelu

Oppisopimus mahdollistaa opiskelun kaikkiin ammatillisiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin ja lisäkoulutustakin voidaan hankkia oppisopimuksella.

Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle ja yrittäjälle. Edellytyksenä on, että henkilöllä on työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija saa työssäolon aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriaopintojen ajalta on mahdollista saada päivärahaa sekä mahdollisesti muita (esim. matkakorvaus, perheavustus, majoituskorvaus) korvauksia, mikäli työnantaja ei maksa teoriaopintojen ajalta palkkaa.

Lisätietoja: Oppisopimus

Sivutoimiset opinnot

Päätoimisiksi opinnoiksi katsotaan keskimäärin 25 tuntia viikossa tai 3 opintoviikkoa kuukaudessa tai 5 opintopistettä kuukaudessa sisältävät opinnot. Mikäli opintoja on vähemmän kuin edellä mainitut ovat opinnot sivutoimisia. Työttömän on mahdollista opiskella sivutoimisesti, mutta tällöin hänen on oltava työmarkkinoiden käytettävissä. Opintojen sivutoimisuudesta päättää TE-toimisto, jolta kannattaa tiedustella asiaa jo ennen opintojen alkua.

Työssä käyvä voi hakea sivutoimisiin opintoihinsa vuorotteluvapaata tai aikuiskoulutustukea, jolloin hän voi saada opintojensa aikana soviteltua aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta.

Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi, www.tyj.fi

Ammattitutkintostipendi

Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi